Все книги про: «ermea valoda»LAIKA MAŠĪNA Herberts Velss


LAIKA MAŠĪNA HERBERTS VELSS LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ -1963 Tulkotāji: Jūlijs Aldermanis Valija Brutāne. Mākslinieks V. Grants Herberts Džordžs Velss (1866—1946) Fantāzijas drosmīgā trauksme, sapņi par dabas spēku pa­kļaušanu cilvēkam nekad nav tik cieši saaudušies ar konkrētiem zinātnes sasniegumiem kā musu dienās — kosmisko lidojumu laik­metā. Un nekad nav tik spilgti un uzskatāmi pierādījies, cik daudz var panākt zinātne, ja to nekavē šķiru pretrunas. Tad tā spēj iekarot kosmosu, atbrīvot atomenerģiju, kalpot progresam, teh­nikas attīstībai. Par tādu atraisītu, varenu zinātni sapņoja lielais angļu progre­sīvais rakstnieks H. Dž. Velss, un zīmīgi, ka tieši uzvarošā soci­ālismā zemē viņa sapņi…


Latviešu tautas ticējumi Prof. Pēteris Š Prof. Pēteris Šmits


Latviešu tautas ticējumi Sakrājis un sakārtojis Prof. Pēteris Šmits 1940 latviešu folkloras kratuves ar kultūras fonda pabalstu latgales valsts papīru spiestuvē un naudas kaltuvē, sste®,. RIGA, 1940 Prof. P. Šmits apkopojis pavisam 36 790 latviešu tautas ticējumus, kuri pirmoreiz izdoti 1940. - 1941.g. grāmatā " Latviešu tautas ticējumi " 4 sējumos. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas alfabēta kārtībā. Šāds pats sakārtojums paturēts, arī ievadot tos datorā. Tā kā laika gaitā ir mazliet mainījusies latviešu valodas pareizrakstība un grāmatu teksts tiek saglabāts oriģinālrakstībā (izņemot burtu "ŗ" nelielai daļai ticējumu, kuri ierakstīti datorā pirms vairākiem gadiem), tad šeit ir atrodamas arī formas, kādas…


Lielās mājas mazā saimniece Džeks Londons


Džeks Londons Lielās mājas mazā saimniece Amerikāņu rakstnieka Džeka Londona (1876-1916) romāns "Lielās mājas mazā saimniece" ir viens no pēdējiem viņa darbiem. Tas iznācis 1916. gadā. Romāns veltīts "mūžīgajai tēmai"- triju galveno varoņu traģiskajai mīlestībai. Arī šajā romānā Džeka Londona varoņi, kā parasti ir vīrišķīgi un neatlaidīgi, dzīves­priecīgi un taisnīgi un izce|as ar dvēseles cildenumu un pašaizliedzību. Rakstnieks centies atklāt lasītājam savus priekšstatus par dzīves patiesajām vērtībām, mēģinājis pierādīt, ka sociālās problēmas ir atrisināmas tikai cilvēka tikumiskās pilnveidošanās ce|ā. grūtā lauku darbā un harmoniskā…


LOGS UZ BEZGALĪBU Aleksandrs Šaļimovs


LOGS UZ BEZGALĪBU Zinātniski fantastiski stāsti Aleksandrs Šaļimovs RIGA «LIESMA» 1984 Шалимов Александр Иванович ОКНО В БЕСКОНЕЧНОСТЬ Научно-фантастические рассказы Ленинград «Детская литература» 1980 No krievu valodas tulkojusi Gaida Līvensone Mākslinieks Vasiliļs Selkovs Tulkojums latviešu valodā. Izdevniecība «Liesma», 1984 Savādais viesis Neveiksmīgais eksperiments Es, Ksanta, Buks un Foma Logs uz bezgalību Mantinieki Klusā okeāna krāteris Pievienošana vairākumam


MĀRTIŅŠ ĪDENS DŽEKS LONDONS


DŽEKS LONDONS MĀRTIŅŠ ĪDENS KOPOTI RAKSTI-6 izdevniecība Liesma" RĪGA 1976 SASTĀDĪJUSI TAMĀRA ZĀLĪTE NO ANGĻU VALODAS TULKOJUSI LŪCĪJA RAMBEKA MĀKSLINIEKS ĀDOLFS LIELAIS


MAKSS UN MORICS Vilhelms Bušs


Vilhelms Bušs MAKSS UN MORICS Rīga Liesma 1986 Trešais izdevums  Wilhelm Busch Max und Moritz Eine Behengeschichte in sieben Streichen Eulenspiegel Verlag Berlin 7 Auflage — 1965 No vācu valodas atdzejojusi ASPAZIJA AUTORA ILUSTRĀCIJAS DAIŅA BREIKSA vāka mākslinieciskais noformējums izdevniecība «Liesma». 1986 Pirmsskolas vecuma bērniem


MALVILAS PILS Robērs Merls


Robērs Merls MALVILAS PILS FANTASTISKS ROMĀNS RĪGA «ZINĀTNE» 1981 Robert Merle MALEVIL Paris 1972 Merls R.  Malvilas pils: Fantastisks romāns / No franču vai. tulk. V. Meļinovskis; V. Meļinovska pēc­vārds. — R.: Zinātne, 1981. — 719 lpp. — (Fantastikas pasaulē). Sociālās fantastikas žanrā risinātais romāns «Malvilas pils» ir dramatiskiem notikumiem piesātināts darbs. Tā varoņi Ir grupa cilvēku, kuri palikuši dzīvi pēc atomkatastrofas. Autors parāda, kā traģiskajā situācijā mainās cilvēku rīcības motīvi, iz­veidojas jauns kopdzīves modelis, par dzīves dominanti kļūst cilvēces un cilvēcības saglabāšana. No franču valodas tulkojis V. MEĻINOVSKIS V. MEĻINOVSKA pēcvārds Izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu…


MARSIEŠU HRONIKAS REJS Bredberijs


MARSIEŠU HRONIKAS REJS BREDBERIJS MĀKSLINIECE MĀRA RIKMANE IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1967 R. Brcdberijs MARSIEŠU HRONIKAS Redaktors O. Jansons. Māksi, redaktore Sk. Elcte. Tehn. redaktore M. Andersone. Korektore A. Āva. Nodota salikšanai 1966. g. 24. augusta. Parakstīta iespiešanai 1967. g. 24. janvāri. Papīra formāts 70X90/32. 10,5 fiz. iespiedi.; 12,29 uzsk. iespiedi.; 9,25 izdevu. 1. Metiens 50 000 eks. Maksā <59 kap. Izdevniecība «Zinātne» Rīgā, Turgeņeva ielā Nr. 19. Iespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 2. tipogrāfijā Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 57. Pašūt. Nr. 2565. A (Amer) Māksliniece Mara Rikmane No angļu valodas tulkojušas M. Andersone un I, Veide Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju…


Mēris A.KAMĪ


A.KAMĪ  Mēris No visiem mūsdienu rakstniekiem viņam laikam gan ir vispārsteidzošākais liktenis. Gluži jauns viņš kļuva nevis par «domu valdnieku» (par šo izteicienu viņš smējās), bet gan par veselas paaudzes dzīvo spoguli. A.Moruā No franču valodas tulkojušas  MAIJA SILMALE RĪGA «ZVAIGZNE» 1989


MUTANTS-59 PLASTMASU ĒDĀJS KITS PEDLERS DZERIJS DEIVISS


MUTANTS-59 PLASTMASU ĒDĀJS KITS PEDLERS DZERIJS DEIVISS IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1976 KIT PEDLER AND GERRY DĀVIS MUTANT 59: THE PLASTIC EATER NEW YORK, THE VIKING PRESS, 1972 К. ПедлеР' Дж ' Дейвис МУТАНТ-59, ПОЖИРАТЕЛЬ ПЛАСТМАСС Серия «В мире фантастики»' Издательство «Зинатне» Рига 1976 На латышском языке Kits Pedlers, Džerijs Deivjj MUTANTS — 59, PLASTMASU ĒDĀJS Перевод с английского 3. И н е с и с а Художник М. Р и к м а и е Послесловие Е. Парнова No angļu valodas tulkojis Z. Inesis Māksliniece M.Rikmane Pēcvārda autors J. Parnovs Redaktors O. Jansons. MāK4IIBlM4 M. Uiv .mclne. Maksll 'redaktors G. Krutojs. Tehn. redaktore M. Andersone. Korektore L. Btahmane. Nodota salikšanai 1975. g. 29. septembrī. Parakstīta iespiešanai 1976.…


NAUDAS KOKS KLIFORDS Saimaks


NAUDAS KOKS KLIFORDS Saimaks Zinātniski fantastisku stāstu krājums RĪGA «ZINĀTNE» 1980 MĒRĶI SASNIEGUSI PAAUDZE…………………………………………………. 5 AIZ UPES, ME2A MALĀ………………………………………………………….. r 'l CILTSTĒVS…………………………………………………………………………… 73 DIENESTA SPECIFIKA…………………………………………………….. 8« BURVĪGA…………………………………………………………………………… 102 PUTEKĻU ZEBRA………………………………………………………………… 156 NAUDAS ŽŪKSNIS……………………………………………………………….. 192 BĒRNUDĀRZS…………………………………………………………………….. 244 UZ ZEMI PĒC IEDVESMAS……………………………………………….. 304 NAUDAS…


NEMIRSTĪGAIS Zinātniskās fantasti


NEMIRSTĪGAIS Zinātniskās fantastikas stāstu krājums RīGA «VAGA» 1993 Sastādītājs,.priekšvārdu un komentāru autors — I. Belogrīvs No angļu valodas tulkojuši Z. Rozenberga un G. Groza Mākslinieks E. Zariņš HUGO godalga Luksemburgietis Hugo Gcrnsbcks (Hugo Gcrnsback, 1884 — 1967) ieradās Amerikas Savienotajās Valstis 1904. gadā un, jaunās zinātnes — elektronikas — perspektīvu savaldzināts, nolēma dot arī savu ieguldījumu tās attīstībā, izdodot zinātniski populāru žurnālu. Tā «Modern Electronics», kuru laida klajā 1908. gadā, kļuva par pasaulē pirmo radiožurnālu. Nākošajā gadā Gernsbcks uzrakstīja arī pirmo populārzinātnisko grāmatu par radiotranslāciju. Izdevēja darbība Gernsbekam iepatikās, jo ļāva…


PASAKAS HANSS KRISTIĀNS ANDERSENS


HANSS KRISTIĀNS ANDERSENS PASAKAS RIGA «LIESMA» 1987 Hans Christian Andersen MARCHEN Der Kinderbuchverlag Berlin 1967 H. Ch. Andersen MARCHEN Verlag von A. Anton und Co. Berlin und Leipzig SAMTLICHE MARCHEN L. Wiedemann, Leipzig No vācu valodas tulkojusi Anna Bauga Ilustrācijas darinājis Andris Lamsters © Izdevniecība «Liesma», 1987 KONSTANTĪNS PAUSTOVSKIS PASAKU MEISTARS (Kristiāns Andersens) Man bija tikai septiņi gadi, kad iepazinos ar rakstnieku Kristiānu Andersenu. Tas notika 1899. gada 31. decembra ziemas vakarā, tikai dažas stundas pirms divdesmitā gadsimta iestāšanās. Jautrais dāņu pasaku meistars sagaidīja mani uz jaunā gadsimta sliekšņa. Piemiedzis vienu aci, viņš smīnēdams ilgi aplūkoja mani, tad iz­vilka no kabatas sniegbaltu, smaržām pievēdītu nēzdogu, papuri­nāja to, un no lakata izkrita liela, balta roze. Visa…


PĀRBAUDES AKMENS Zinātniski fantastisku stāstu krājums ĒRIKS FRENKS RASELS


PĀRBAUDES AKMENS-Zinātniski fantastisku stāstu krājums ĒRIKS FRENKS RASELS IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE* RIGA 1978 STĪDZIŅA UZ SIRDI .  DEBESIS, DEBESIS . . . AIZMIRŠANAS KRĒSLS ELS SIMTONS . . .  ES LIECINU . . . IKDIENAS DARBS ILGAS NAKTS BEIGAS MĒS AR SAVU ENU . PAZUDUSAIS APARĀTS MAZLIET SMĒREĻĻAS PARBAUDES AKMENS Э. Ф. Рассел НИТОЧКА К СЕРДЦУ Издательство «Мир». Москва 1973 БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКИ, Т. Издательство «Молодая гвардия». Москва 1907 Э. Ф. Рассел ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ Научно-фантастические рассказы Серия «В мире фантастики» Издательство «Зинатне». Рига 1978 На латышском языке Перевела с русского Р. Кока Предисловие Е. Брандиса No krievu…


PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ STAŅISLAVS LEMS


STAŅISLAVS LEMS PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ RĪGA «LIESMA» 1989 Pasaules gals pulksten astoņos vakarā Dialogs ar nākotni . ■ • s 5 Trīs elektrobruņinieki ..••».»• 17 Urāna ausis 22 Kā Ergs Pašrosis pieveica Bāliķi . . . . ( 27 Kara|a Biskalāra bagātības ..,..• 40 Divi briesmekļj …..«§**• ^ Baltā nāve . . . . . • i i a . • Kā Mikromīlis un Gigaciāns izraisīja miglāju kliedēšanos ,.,…..<•• 60 Pasaka par skaitļojamo mašīnu, kas cīnījās arpūķi Karaļa Hidropsa padomnieki , . . . « » 71 Automatveja draugs……………….. ..ai 83 Karalis Globārs un gudrie •"*•»««« 100 Pasaka par karali Murdasu . • . . * f . U0 Trurla mašīna .si»#»»iiiļ2 0 Lielais pēriens . s . . . , . a « » 129 Mister Džons, vai jūs vispār eksistējat?…


PASAUĻU karŠ Herberts Velss


PASAUĻU karŠ Herberts Velss izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka Romānā «Pasauļu karš», ko Velss uzskata par savu labāko fantastisko romānu, attēlots, kā Zemi iekaro marsieši. Daudzas «Pasauļu kara» lappuses arī šodien tiek atzītas par klasiskiem angļu prozas paraugiem. Rakstnieks, kas nekad nebija skatījis kara šausmas, ar aculiecinieka tiešumu attēloja bargus notikumus, ko pasaule pieredzēja jau pēc dažiem gadu desmi­tiem — kad fašisms draudēja visai cilvēcei ar iznī­cību.


Pavasaris Oskars Lutss


OSKARS lutss PAVASARIS LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ ® 1965 No igauņu valodas tulkojis J. Zigurs Mākslinieks A. Galeviuss OSKARS LUTSS UN VIŅA «PAVASARIS» Katru jaunu pavasari, kad ceļi apžuvuši un dienas kļūst garākas, sākas igauņu ekskursantu uzbrukums kādai mazai apdzīvotai vietai — Palamuzei, kas at­rodas Austrumigaunijā, nepilnus pussimts kilometrus uz ziemeļiem no Tartu. Vecā Palamuze bija mazs miestiņš, kas ne ar ko se­višķu neizcēlās citu neskaitāmo miestu vidū: krustceļā baznīca un krogs, upīte ar dzirnavām, veikals, skola. Jā, arī skola. Pērn tā svinēja savu 275 gadu jubileju. Baltijā nav daudz tik vecu skolu! Un tomēr iemesls ir cits, kāpēc katram igaunim, dzirdot Palamuzes vārdu, vispirms nāk prātā tieši šī skola. Netālu no…


PĒDĒJĀ ATLANTA ATGRIEŠANĀS Aleksandrs ŠAĻIMOVS


ALEKSANDRS ŠAĻIMOVS PĒDĒJĀ ATLANTA ATGRIEŠANĀS ZINĀTNISKI FANTASTISKI STĀSTI RĪGA «LIESMA» 1989 No krievu valodas tulkojusi GAIDA LlVENSONE Māksliniece INĀRA JĒGERE Redaktors ANDREJS RIJNIEKS Planētas attīrītaji Pēdējā atlanta atgriešanās Kas nospiedis bremzi Mūris Trešais gredzens Tikšanās uz Aostas


PETAURA medības Staņislavs Lems.


PETAURA medības Staņislavs Lems IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1966 Pārbaudījums………………………………………….. 11 Nosacītais reflekss………………………………………… 60 Patruļa …………………………………………………….. 16G «Albatross»………………………………………………… 202 Terminuss…………………………………………………. 225 Petaura medības . •………………………………………. 291 A(Poļu) OXOTA HA CЭTABPA No poļu valodas tulkojusi IRĒNA JUHŅEVIČA Izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un Izdevumu padomes 1966. g. 16. Jūnija lēmumu 7—3—4 RAKSTNIEKS, ZINĀTNIEKS, FILOZOFS Neliela auguma cilvēks vasarīgā kreklā ar vaļēju apkakli stāv pie grāmatplaukta. Aiz lielām brillēm gaišā…


PIEZĪMES PAR KAĶIEŠU PILSĒTU Lao Še


Lao Še PIEZĪMES PAR KAĶIEŠU PILSĒTU ROMĀNS UN STĀSTI Fantastika Pazīstamā ķīniešu rakstnieka Lao Se (1898—1966) satī­riskā romana varonis nonāk Marsa pilsētā, kuras iedzīvotāji domā tikai par savu labklājību, līdz aiziet bojā. Stāstos reālistiski atspoguļots sievietes liktenis sava laika sabied­rībā. RIGA «LIESMA» 1986 Sastādījis un no krievu valodas tulkojis Ēvalds Strods Mākslinieks Inārs Helmūts Tulkojums latviešu valodā. M801(ll)—86 izdevniecība «Liesma». 1986


Загрузка...